Skip to content
Point of Sale (POS)

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

 (Inventory Management)

กระบวนการวางแผน ควบคุมจัดการสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าในคลังทั้งหมด ตั้งแต่นำสินค้าเข้า – โอนออก เบิกสินค้า ควบคุม ปรับยอด เพื่อทำงานให้เป็นระบบ จัดการง่าย สะดวกต่อการดูแลการไหลเวียนของสินค้าในแต่ละวัน

maxipos line

คุณสมบัติเด่น

สินค้าคงคลัง
  1. ระบบสินค้าคงคลัง (inventory)
    – สามารถค้นหาสินค้าคงคลัง
    – แสดงรายการสินค้า รหัสสินค้า / ชื่อสินค้า / รูปสินค้า / ประเภทสินค้า /จำนวนสต็อก / หน่วยนับสินค้า
ปรับยอดสินค้า

2. รายการปรับยอด
– สามารถค้นหารายการสินค้าได้
– แสดงรายการสินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เลขที่รายการ วันที่ปรับ ประเภทสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนก่อนปรับ ยอดเพิ่ม/ลด  ยอดคงเหลือ หมายเหตุ ชื่อผู้ปรับ
– การปรับยอดสินค้า สามารถทำการปรับยอดสินค้าที่ต้องการ หรือแม้แต่จะสั้งทำในครั้งเดียว เช่น จำนวนก่อนปรับ  ยอดคงเหลือ ระบบจะแสดงยอดคงเหลือใหม่

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

3. การรับเข้า – โอนออก – เบิกสินค้า Store / Warehouse
– สามารถค้นหารายการสินค้าได้
– แสดงรายการสินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น สถานะ เลขที่รับเข้า วันที่รับเข้า เลขที่อ้างอิง ผู้รับเข้า เอกสาร
– สร้างรับเข้าจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  รับการโอนของสาขา  และรับสินค้าเข้าคลังสินค้าเอง เพียงระบุเลขที่อ้างอิง ระบุคลังสินค้า และสามารถแนบเอกสารอ้างอิงสินค้า ในที่นี้ระบบสามารถนำเข้าสินค้าทั้งหมด ในเมนู เพิ่มรายการเบิกขั้นสูง  ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
– ระบบโอนสินค้าออก – เบิกสินค้า สามารถทั้งโอนสินค้าออก และเบิกสินค้า ข้ามสาขาได้

Handheld Stock Checker

4. การเช็คสต็อกและปรับสต็อกผ่านอุปกรณ์พกพา

ระบบมีส่วนของ App ซี่งทำงานบนระบบ Android ไว้ทำหน้าที่ในการเช็คสต็อกและปรับสต็อกได้อย่างง่ายดาย และ รวดเร็ว โดยสามารถอ่าน barcode จากกล้องโดยตรง หรือ ว่าจะเลือกซื้อ Android แบบที่มี Barcode Scanner ในตัว ก็สามารถทำได้